เป้าหมายและวัตถุประสงค์

โครงการพระราชดำริฯ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

 
 

เป้าหมาย

เพื่อพัฒนาบุคลากร อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชและทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์กับมหาชนชาวไทย

 

วัตถุประสงค์        
 
1.  ให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร                                                  
2.  ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย                                                            
3.  ให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชและทรัพยากร สื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ