ผู้ประสานงานโครงการ สอศ.

Enter Title

ผู้ประสานงานโครงการ สอศ.

นางอรชดา  จิวโฮฮวด
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปและประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โทร. 0-2026-5555 ต่อ 5200 / 06-3223-9216
E-mail : jiwhohoad@hotmail.com

 

 

นางสาววรวลัญช์ ปันดี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

โทร 0-2026-5555 ต่อ 5200 /09-4491-9962
e-mail worawalan1310@gmail.com