ติดต่อเรา

แผนที่การเดินทาง

ผู้อำนวยการ

นายนิติ นาชิต

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ (ศพก.)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

Tel : 0-2026-5555 ต่อ 5200  Fax : 0-2282-2546  E-MAIL : vec5200@gmail.com