การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (อพ.สธ.-สอศ.) ครั้งที่ 1/2565

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (อพ.สธ.-สอศ.) ครั้งที่ 1/2565

| 70 

 

วันที่ 11 มกราคม 2565 นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (อพ.สธ.-สอศ.) ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยมีคณะกรรมการฯ เข้ารับทราบแนวทางการดำเนินงานโครงการอพ.สธ. ตามแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ 5 ปีที่เจ็ด จากนายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และแนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ.- สอศ.ตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ดนำเสนอโดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พร้อมทั้งพิจารณาแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 ให้สอดคล้องกับแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด 

 

 

 

 

 

 

 


เอกสารแนบ

 

Text/HTML

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดำริโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานางนกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1051
เบอร์โทรสาร 02-282-2546