การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ 2564 และจัดทำแผนปฏิบัติงานการขับคลื่อนโครงการ 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ 2564 และจัดทำแผนปฏิบัติงานการขับคลื่อนโครงการ 2565

| 39 

 

คณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-สอศ.ระดับภาค ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ 2564 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของอนุกรรมการดำเนินงานโครงการอพ.สธ.-สอศ. ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานการขับคลื่อนโครงการอพ.สธ. ภายในภาคให้เป็นไปตามกรอบการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีมอนุกรรมการภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคใต้


เอกสารแนบ

 

Text/HTML

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดำริโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานางนกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1051
เบอร์โทรสาร 02-282-2546