โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ถอดบทเรียนแบบอย่างการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยอนุกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ภาคเหนือ

โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ถอดบทเรียนแบบอย่างการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยอนุกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ภาคเหนือ

| 82 

 

    ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ร่วมกับ อนุกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และวิทยาลัยเทคนิคลำปาง จัดโครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ถอดบทเรียนแบบอย่างการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom โดยมีสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาภาคเหนือที่ำด้รับงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 เข้าร่วมจำนวน 33 แห่ง

    กิจกรรมของโครงการแบ่งเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ของตัวอย่างสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จใจในการดำเนินงาน 6 แห่ง ในเรื่องของแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ คุณค่าและประโยชน์จากการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและการบูรณาการสู่การเรียนการสอน รวมถึงการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยน พูดคุย ประสบการณ์ในการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตลอดจนการเรียนรู้การเขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณในปีต่อไป

 

สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง https://www.youtube.com/watch?v=TgigsytXkrg

 

 


เอกสารแนบ

 

Text/HTML

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดำริโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานางนกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1051
เบอร์โทรสาร 02-282-2546