ประชุมชี้แจงวิธีการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประชุมชี้แจงวิธีการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและการเบิกจ่ายงบประมาณ

| 85 

 

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ได้จัดประชุมชี้แจงวิธีการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและการเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่สถานศึกษาที่เป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ผ่านการประชุมทางไกลด้วยวีดิทัศน์ โปรมแกรม Zoom Meeting โดยแบ่งการประชุมเป็น 4 รอบ ในแต่ละรอบจะมีการแบ่งผู้เข้าร่วมประชุมเป็นกลุ่มย่อย เพื่อให้สถานศึกษาได้ร่วมแลกปลี่ยนประสบการณ์และซักถามข้อสงสัยกิบวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ประจำกลุ่ม เพื่อให้สถานศึกษาดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการฯ และเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อใช้ในกิจกรรมของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอย่างถูกต้อง

 

 

 

 

 


เอกสารแนบ

 

Text/HTML

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดำริโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานางนกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1051
เบอร์โทรสาร 02-282-2546