การประชุมชี้แจงข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา

การประชุมชี้แจงข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา

| 169 

 

วันศุกร์ที่ 23 กรกฏาคม 2564 นายอรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานและมอบนโยบาย การประชุมชี้แจงข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยผู้บริหาร ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของสถานศึกษา ได้รับทราบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จาก นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักบูรณาการกิจการการศึกษา และได้รับทราบข้อมูลกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ รวมทั้งได้ทราบรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริฯ จาก ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อสร้างความเข้าใจในกรอบการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และให้ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้ตามกรอบงานของโครงการอย่างถูกต้อง

สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง https://www.youtube.com/watch?v=roDVlrxSKXQ

 

 

 

 

 

 

 


เอกสารแนบ

 

Text/HTML

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดำริโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานางนกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1051
เบอร์โทรสาร 02-282-2546