ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจ้งข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจ้งข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา

| 504 

 

ขอเชิญ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง เข้าร่วมการประชุมชี้แจ้งข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบห้องเรียนอัจฉริยะในจังหวัดของท่าน หรือผ่านระบบ
video conference ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (youtube r-channel, youtube ศทอ.รามอินทรา หรือ ผ่านเว็บไซต์ สอศ) โดยสามารถตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ
ได้ทาง QR code ดังแนบ ภายในวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้สามารถประสานข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาววรวลัญช์ ปันดี โทรศัพท์ 09 4491 9962

 


เอกสารแนบ

 

Text/HTML

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดำริโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานางนกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1051
เบอร์โทรสาร 02-282-2546