บันทึกเทปสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวในพระราชสำนัก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

บันทึกเทปสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวในพระราชสำนัก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

| 185 

 

26 มีนาคม 2564 สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ดำเนินการบันทึกเทปสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวในพระราชสำนักเทปพิเศษเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” วันที่ 2 เมษายน 2564 โดยนำเสนอการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ดำเนินการโดย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สอศ. และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สอศ.  

สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง https://www.youtube.com/watch?v=YAJC8EWW34w

 


เอกสารแนบ

 

Text/HTML

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดำริโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานางนกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1051
เบอร์โทรสาร 02-282-2546