ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานภาคเหนือ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพีชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (อพ.สธ.-สอศ.) ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานภาคเหนือ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพีชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (อพ.สธ.-สอศ.) ครั้งที่ 1/2564

| 210 

 

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานภาคเหนือ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพีชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (อพ.สธ.-สอศ.) ครั้งที่ 1/2564

คณะอนุกรรมการดำเนินงานภาคเหนือ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพีชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (อพ.สธ.-สอศ.) ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานภาคเหนือ โครงการ อพ.สธ.-สอศ. ครั้งที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมี นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน์ ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือเรื่องกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอพ.สธ. ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564 และ หารือกำหนดเป้าหมายและการดำเนินงานในแผนแม่บทโครงการอพ.สธ. ระยะ 5 ปี ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564- 30 กันยายน 2569) 

 


เอกสารแนบ

 

Text/HTML

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดำริโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานางนกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1051
เบอร์โทรสาร 02-282-2546