ประชุมวิเคราะห์หลักสูตรอาชีวศึกษาเพื่อบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ประชุมวิเคราะห์หลักสูตรอาชีวศึกษาเพื่อบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

| 206 

 

22-24 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดประชุมวิเคราะห์หลักสูตรอาชีวศึกษาเพื่อบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับสถานศึกษาสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้นำไปปรับใช้ในการดำเนินงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายวัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม 

 

  

 

 

 


เอกสารแนบ

 

Text/HTML

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดำริโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานางนกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1051
เบอร์โทรสาร 02-282-2546