ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพีชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (อพ.สธ.-สอศ.)

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพีชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (อพ.สธ.-สอศ.)

| 234 

 

                    ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ (ศพก.สอศ.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพีชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (อพ.สธ.-สอศ.) โดยมี ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง คณะอนุกรรมการทั้ง 5 ภาค เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณากรอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน อพ.สธ.-สอศ. วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

 

 


เอกสารแนบ

 

Text/HTML

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดำริโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานางนกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1051
เบอร์โทรสาร 02-282-2546