ประชุมคณะอนุกรรมการ อพ.สธ.-สอศ.ภาคตะวันออกและ กทม. ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอพ.สธ.

ประชุมคณะอนุกรรมการ อพ.สธ.-สอศ.ภาคตะวันออกและ กทม. ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอพ.สธ.

| 292 

 

                     วันที่ 31 สิงหาคม 2563 คณะอนุกรรมการ อพ.สธ.-สอศ.ภาคตะวันออกและ กทม. ได้จัดประชุมทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมต้นโพธิ์ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี โดยมีนางอรชดา จิวโฮฮวด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ จากศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นวิทยากรสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.และการเสนอแผนปฏิบัติการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งมีผู้แทนจากสถานศึกษาในภาคตะวันออกและกทม.เข้าร่วมประชุม รวมจำนวน 120 คน

 


 


เอกสารแนบ

 

Text/HTML

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดำริโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานางนกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1051
เบอร์โทรสาร 02-282-2546