ข่าวประชาสัมพันธ์

 10 พฤษภาคม 2562 | 0

 10 พฤษภาคม 2562 | 0

 10 พฤษภาคม 2562 | 0

 10 พฤษภาคม 2562 | 0

 10 พฤษภาคม 2562 | 0

 10 พฤษภาคม 2562 | 0

 01 มีนาคม 2562 | 117

 03 พฤษภาคม 2560 | 367

 21 เมษายน 2560 | 469
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (อพ.สธ.-สอศ.) ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้...

 08 มกราคม 2560 | 836
นายบุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา โดยมีสถานศึก...