รายละเอียดข่าว

ร่วมพิจารณากลั่นกรองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
Created by vecrspgadmin on 8/18/2016 3:31:40 PM


ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ สิงหาคม นางอรชดา จิวโฮฮวด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นผู้แทนศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ร่วมพิจารณากลั่นกรองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาภาคเหนือ ส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนับสนุนจาก อพ.สธ. จำนวน ๓๑ โครงการ ซึ่งได้พิจารณาและปรับปรุงรายละเอียดให้มีความสมบูรณ์ ก่อนนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อรวบรวม             เสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ต่อไป

 

print
rating
  Comments