DNNArticle

rss Category
อบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รุ่นที่ 1/2560
Created by vecrspgadmin on 1/8/2017 1:08:40 PM

นายบุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาส... Read More..


ร่วมพิจารณากลั่นกรองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
Created by vecrspgadmin on 8/18/2016 3:31:40 PM

Read More..


อบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๒ กลุ่มสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคกลาง
Created by vecrspgadmin on 8/18/2016 3:43:11 PM

Read More..


ประชุมสถานศึกษาสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภาคกลาง
Created by vecrspgadmin on 1/8/2017 1:02:55 PM

Read More..


พันธุกรรมบนหน้าแกะ
Created by vecrspgadmin on 7/15/2016 2:31:27 PM

รังสรรค์ภูมิปัญญาบนหน้าแกะสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช : พนัสวรรณ โคกทอง สำนักงานคณะกร... Read More..


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ร่วมนำเสนอนิทรรศการ การสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย
Created by vecrspgadmin on 3/28/2016 9:08:42 AM

การนำเสนอนิทรรศการดังกล่าว ได้คัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลงานเด่น เป็นตัวแทนร่วมนำเสนอนิทรรศการ ดังนี้ ... Read More..


ร่วมชมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และเฝ้ารับ
Created by vecrspgadmin on 3/10/2016 1:39:28 PM

ร่วมชมงานประชุมวิชาการและนิ ทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๙ มีนาคม... Read More..


องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ร่วมสืบสานพระราชปณิธานเจ้าฟ้าอนุรักษ์
Created by vecrspgadmin on 3/4/2016 12:30:22 PM

งค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ร่วมสืบสานพระราชปณิธานเจ้าฟ้าอนุรักษ์ ในระหว่างวันที่ 24 - 28 กุม... Read More..


ประมวลภาพการจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการในงาน การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สินส่วนตน
Created by vecrspgadmin on 2/15/2016 3:39:07 PM

ประมวลภาพการจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการในงาน การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย :... Read More..


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ ๑/๒๕๕๙ ให้กับสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เมื่อวั
Created by vecrspgadmin on 12/22/2015 12:08:02 PM

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ ๑/๒๕๕๙ ให้กับ... Read More..


Page 1 of 3First   Previous   [1]  2  3  Next   Last