Our Services

 

นางกฤติทร  สุขกมล 
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

โทร. 0 2 281 5555 ต่อ 1051 เบอร์มือถือ 090 197 6057
E-Mail: voum98@hotmail.comนางอรชดา  จิวโฮฮวด
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร. 0 2 281 5555 ต่อ 1054 เบอร์มือถือ 081 466 8215
E-Mail : jiwhohoad@hotmail.com


นางสาวนาถฤทัย  ทิมลาย
เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ช่วยราชการ
 ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
โทร. 0 2 281 5555 ต่อ 1054 เบอร์มือถือ 084 401 3406
E-Mail : aumaoy_first@hotmail.com