รายละเอียดข่าว

อบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รุ่นที่ 1/2560

| 836 

 

นายบุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา โดยมีสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในในสังกัดอาชีวศึกษาภาคเหนือ จำนวน ๒๕ แห่ง รวม ๑๐๐ คน เข้าร่วมอบรม

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวภายหลังพิธีเปิดการอบรมว่ากระทรวงศึกษาะิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายสนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่อง ให้ถือเป็นภารกิจของสถานศึกษาที่ต้องดำเนินการ โดยปรับให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ไม่ต้องรอข้อสั่งการใดๆ แต่สามารถดำเนินการได้ทันที โดยเฉพาะการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งมัถึง ๘ กิจกรรม สถานศึกษาก็สามารถเลือกดำเนินการในส่วนที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาได้ สำหรับการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนนั้น เป็นงานภายใต้กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ต้องบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน และจะประสบความสำเร็จได้ก็ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย โดยเฉพาะผู้บริหาร

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 นายบุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน สาระการดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จังหวัดพะเยา

 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาอชีวศึกษา กล่าวเปิดการประชุม พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ผู้เข้ารับการอบรม ให้บูรณาการการดำเนินงานโครงการพระราชดำริต่างๆ สู่การจัดการเรียนการสอนให้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ในการสร้างจิตสำนึกรัก หวงแหนทรัพยากรของประเทศ พร้อมเน้นย้ำให้ผู้บริหารขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ ซึ่งจะต้องดำเนินงานอย่างจริงจัง ใส่ใจ สนับสนุนให้ครูผู้ปฏิบัติงานทำงานสู่ความสำเร็จ

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดการอบรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและคณะผู้บริหาร ได้เยี่ยมชมห้องแสดงผลงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ซึ่งเป็นห้องที่จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงานการศึกษาเรียนรู้ ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง แฟ้มเอกสารผลงานของนักเรียน นักศึกษา โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแห่งแรกของภาคเหนือที่ได้รับป้ายพระราชทานสนองงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเอกสารแนบ

 

Text/HTML

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดำริโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานางนกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1051
เบอร์โทรสาร 02-282-2546