รายละเอียดข่าว

ประชุมสถานศึกษาสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภาคกลาง

| 629 

 

ประชุมสถานศึกษาสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภาคกลาง

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อย่างจริงจังมากขึ้น 

โดยในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดร.วัชระ  เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ได้เข้าร่วมประชุมและมอบนโยบายการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน แก่สถานศึกษาสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในเขตภาคกลาง ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๙ แห่ง


เอกสารแนบ

 

Text/HTML

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดำริโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานางนกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1051
เบอร์โทรสาร 02-282-2546