รายละเอียดข่าว

อบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๒ กลุ่มสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคกลาง

| 1811 

 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบหมายให้ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จัดอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๑๕-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

 

นายสิทธิศักดิ์  รัตนพาณิชย์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนฯ กล่าวว่า สอศ. ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินกิจกรรม ตามความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สอศ. สนับสนุนสถานศึกษาให้ดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมให้ชัดเจนยิ่งขึ้นทุกกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมที่ ๗  กิจกรรม สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พันธุกรรมพืชซึ่งเป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาสามารถร่วมสนองพระราชดำริได้ทุกแห่ง เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาอยู่แล้ว 

การอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งนี้ เป็นการอบรมในรุ่นที่ ๒/๒๕๕๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สาระการดำเนินงาน ๕ องค์ประกอบ ให้กับบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัดที่เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในกลุ่มสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคกลาง มีผู้เข้ารับการอบรมจากสถานศึกษาสถานศึกษา ๑๓ แห่ง รวม ๘๑ คน โดยมีวิทยากรฝึกอบรมจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สวนจิตรลดา ซึ่งการฝึกอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ


เอกสารแนบ

 

Text/HTML

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดำริโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานางนกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1051
เบอร์โทรสาร 02-282-2546