รายละเอียดข่าว

ร่วมพิจารณากลั่นกรองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

| 1577 

 

ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ สิงหาคม นางอรชดา จิวโฮฮวด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นผู้แทนศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ร่วมพิจารณากลั่นกรองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาภาคเหนือ ส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนับสนุนจาก อพ.สธ. จำนวน ๓๑ โครงการ ซึ่งได้พิจารณาและปรับปรุงรายละเอียดให้มีความสมบูรณ์ ก่อนนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อรวบรวม             เสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ต่อไป

 


เอกสารแนบ

 

Text/HTML

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดำริโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานางนกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1051
เบอร์โทรสาร 02-282-2546