รายละเอียดข่าว

อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

| 212 

 


                       

                   วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรของสถานศึกษา หลักสูตรการดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร นายนิติกร  ภูตะอินทร์ และนางแจ่มจันทร์ หอมระหัส ครูวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง

 


เอกสารแนบ

 

Text/HTML

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดำริโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานางนกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1051
เบอร์โทรสาร 02-282-2546