รายละเอียดข่าว

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ประชุมชี้แจงสร้างความความเข้าใจโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

| 367 

 

       ในวันที่ 28 เมษายน 2560 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ได้จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรของสถานศึกษาได้รับรู้รับทราบแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ และสามารถบูรณาการสู่การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาได้ โดยมี ดร.ธีระพงษ์ วงศ์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการประชุม และได้รับความร่วมมือจาก นางเพียงเพ็ญ จ๋ายเจริญ ครู จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม  เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ThumbnailImage.aspx

ThumbnailImage.aspx
ThumbnailImage.aspx2

ThumbnailImage.aspx2
ThumbnailImage.aspx3

ThumbnailImage.aspx3
ThumbnailImage.aspx4

ThumbnailImage.aspx4
ThumbnailImage.aspx5

ThumbnailImage.aspx5
ThumbnailImage.aspx6

ThumbnailImage.aspx6
ThumbnailImage.aspx7

ThumbnailImage.aspx7

เอกสารแนบ

 

Text/HTML

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดำริโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานางนกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1051
เบอร์โทรสาร 02-282-2546