รายละเอียดข่าว

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1/2560

| 469 

 

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (อพ.สธ.-สอศ.) ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 1

ดร.ชาญเวช บุญประเดิม ที่ปรึกษาบริหารโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (อพ.สธ.-สอศ.) ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 1 สอศ. เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปี และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการดำเนินงานทราบ พร้อมทั้งทบทวนแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรม โครงการฯ พร้อมปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยมีดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ 

รองประธานกรรมการดำเนินงานและเลขานุการ อพ.สธ.ให้แนวทางการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก ( 1ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2564)

 

  


เอกสารแนบ

 

Text/HTML

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดำริโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานางนกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1051
เบอร์โทรสาร 02-282-2546